Máy móc thiết bị
Tùy theo các loại hình xuất nhập khẩu máy móc thiết bị mà quy trình xuất nhập khẩu phải tiến hành thêm các bước sau:
Xin giấy phép nhập khẩu
Lập hạng mục máy móc thiết bị
Làm thủ tục giám định
Xin chứng thư kiểm tra an toàn
Xin giấy phép vận chuyển hàng siêu trường,  siêu trọng nếu máy móc thiết bị vượt quá quy định nhà nước.
 
Left direction
Right direction