Vận tải
Chúng tôi hiểu rằng vận tải các loại hàng phức tạp, siêu trường, siêu trọng đòi hỏi phải có kế hoạch tinh thông, kiên nhẫn và nguồn lực đầy đủ để đảm bảo việc giao hàng thuận lợi, điều phối lại kế hoạch, vận chuyển và giao hàng đúng thời hạn và an toàn lắp đặt tại điểm đến.