Nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu: tùy theo các loại hình xuất nhập khẩu nguyên vật liệu mà quy trình xuất nhập khẩu phải tiến hành thêm các bước sau:
Đăng ký định mức nguyên vật liệu
Đăng ký hợp đồng gia công
Cấn trừ nguyên vật liệu
Thanh lý hợp đồng, tiến hành các thủ tục để được hoàn thuế xuất nhập khẩu.
 
Left direction
Right direction